25/8/2012, "Η ευλογία της παγκοσμιοποίησης", Δημήτρη Καραγιάννη


Η ευλογία της παγκοσμιοποίησης


"Χριστιανοί γαρ ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεσι διακεκριμένοι τών λοιπών εισίν ανθρώπων"
(Προς Διόγνητον επιστολή)

Η μεταμοντέρνα περίοδος της ιστορίας έχει ξεκι­νήσει ήδη για την ανθρωπότητα.
Πρόκειται για μια τεράστια φωτιά που έχει α­πλωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της γης και τείνει να απλωθεί στο σύνολο της.
Ως κυρίαρχα στοιχεία σημαίνονται: Η εξαφάνιση των αποστάσεων με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς και με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινω­νίας. Το τέλος των συνόρων μεταξύ των κρατών και των ορίων μεταξύ των πολιτισμών που επιβάλ­λεται μέσα από την κυριαρχία των πολυεθνικών ε­ταιρειών οι οποίες επιζητούν το κέρδος, μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
Στα πλαίσια αυτά κάθε τοπική διαφορετικότητα -γλώσσα, πολιτισμός, θρησκεία- θεωρείται ως ε­μπόδιο. Σε πρώτο βέβαια στάδιο η διαφορετικότητα δεν απαγορεύεται ανοιχτά, αλλά θεωρείται ως ενο­χλητικό στοιχείο που πρέπει να απομονωθεί. Επο­μένως τα στοιχεία πάνω στα οποία χτιζόταν η ύ­παρξη των λαών σήμερα αμφισβητούνται.
Ειδικότερα στον τόπο μας, η ύπαρξη του λαού μας έχει συνδεθεί με την ελληνική γλώσσα -φορέα του πλούτου του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας— και με την Ορθόδο­ξη χριστιανική πίστη, όχι μια ακόμα θρησκεία, αλ­λά την αυθεντική μεταφορά της αποκάλυψης της Αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αξίας των δύο αυ­τών πυλώνων ισοδυναμεί ή μοιάζει να ισοδυναμεί με την πλήρη καταστροφή της ύπαρξης του λαού μα:
Μία τέτοια αντίληψη έχει ταράξει κάποιους πνευματικούς ανθρώπους που οδηγούνται στο να αρνούνται συλλήβδην τη νέα πραγματικότητα και να θρηνούν τη χαμένη παρελθούσα «ιδανική» κα­τάσταση.
Στο σημείο αυτό αντιστοιχεί κάλεσμα για ουσιαστικό, εποικοδομητικό προβληματισμό, που αφορά την ανάληψη των ιδίων ευθυνών καιόχι την ενασχόληση με τις αρνητικές πλευρές της νέας κατάστασης, που όντως υφίστανται. Οι αξίες που σήμερα αναγνωρίζονται είνα πραγματικές ή κίβδηλες, δίχως αντίκρισμα: Το ερώτημα είναι ρητορικό. Κάποιοι όμως από αυτούς που υπε­ρασπίζονται τις «πατροπαράδοτες» αξίες μοιάζουν να μην εμπιστεύονται ουσιαστικά τη δυναμική των αξιών τους.
Για μας το θέμα τίθεται διαφορετικά. Το καυτό καμίνι της μεταμοντέρνας παγκοσμιοποίησης θα λιώσει όλες τις επιμέρους παραδόσεις και όλες εκεί­νες τις αντιλήψεις που είχαν θεωρηθεί ως αξίες. Θα δοκιμάσει μέσα σε πιεστικές συνθήκες την ύπαρξη των αξιών. Κάθε τι θα δοκιμασθεί. Οικογένεια, συ­ζυγία, πατρίδα, φύση, περιβάλλον, πίστη, κλπ.
Αυτή η δοκιμασία μοιάζει αφόρητη. Η αντίστα­ση εκλαμβάνεται ως μάταιη. Το αποτέλεσμα φα­ντάζει βγαλμένο από θρίλερ, σενάριο επιστημονι­κής φαντασίας. Η θεώρηση όμως αυτή συνιστά προδοσία απένα­ντι στους αγίους μάρτυρες, που έχουν δοκιμασθεί σε σκληρούς διωγμούς, που τότε έμοιαζαν σαν το ορι­στικό τέλος. Μέσα απ' αυτές τις καταστάσεις γεν­νήθηκαν οι ήρωες και οι άγιοι, ό,τι πιο διαλεχτό διαθέτει η παράδοση μας. Επομένως η ποιμαντική της Εκκλησίας δεν μπορεί να είναι ένα διαρκές μοι­ρολόι γι' αυτά που χάθηκαν.
Δεν μπορεί η Εκκλησία που προσεύχεται υπέρ του «σύμπαντος κόσμου» να ταυτισθεί με τα όρια κάποιου κράτους ή κάποιας χρονικής περιόδου. Δεν μπορεί η Εκκλησία, από κιβωτός της ζωοδότριας Παράδοσης, να εκπέσει σε κιβωτό διάσωσης κά­ποιων παραδοσιακών στοιχείων.
Δεν μπορεί οι πιστοί και οι ποιμένες, καθώς υπε­ρασπίζονται τα όμορφα και αξιόλογα ήθη και έθιμα μιας άλλης, περασμένης ανεπιστρεπτί, κοινωνίας, να ταυτίζονται με το παρελθόν. Δεν μπορεί η αι­σθητική κάποιας εποχής να ανάγεται σε αξία που η καταστρατήγηση της να θεωρείται αμάρτημα, ε­νώ ο πρωτοχριστιανός άγιος στην Προς Διόγνητον επιστολή του αναφερόμενος στην αισθητική και την εμφάνιση των Χριστιανών σημειώνει ότι δεν διαφέ­ρει από την αντίστοιχη των άλλων ανθρώπων.
Η αμυντική συντηρητική στάση βολεύει κάποι­ους βολεμένους της ιεραρχίας που είχαν εθιστεί στην εξαρτητική δύναμη της εξουσίας, καθώς τους προσδίδονταν τιμές, δίχως αυτοί να προσφέρουν κά­τι ανάλογο. Η μίζερη στάση ταιριάζει σ' αυτούς που δεν έ­χουν βιώσει τη χαρά του Αναστάσιμου διαγγέλμα­τος: Προσέλθετε πάντες! Και ο έσχατος, ως ο πρώ­τος. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες...
Η απελπισμένη στάση ταιριάζει στους επαγγελ­ματίες της θρησκείας και όχι στους ποιμένες και τους πιστούς που προσβλέπουν στη «μια ποίμνη μ' ένα ποιμένα».
Η απογοήτευση ταιριάζει σ' αυτούς που βρήκαν την Εκκλησία σαν καταφύγιο για την ατομικότητά τους και όχι σε εκείνους που θεωρούν ότι οι χρι­στιανικές κοινότητες, οι Αγάπες, δεν ανήκουν μόνο στον πρωτοχριστιανικό κόσμο, αλλά και στο μέλ­λοντα αιώνα.
Οι φοβίες είναι δικαιολογημένες γι' αυτούς που προσεύχονται μηχανιστικά και επαναλαμβάνουν το «νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων», δί­χως να εννοούν ότι αν εξαφανιστεί κάτι εις τους αι­ώνας των αιώνων δεν θα είναι η βιωμένη ελευθε-ρωτική δύναμη της Ανάστασης, ούτε το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής που «όπου θέλει πνέει», αλλά μόνο οι όποιες προσμίξεις που κάποιοι άνθρω­ποι ονόμασαν αξίες.
Οι «άλλοι» συνιστούν απειλή απέναντι σε μια κλειστή κοινότητα. Οι «άλλοι» με τις διαφορετικές συνήθειες, συμπεριφορές, κουλτούρες και αξίες προ­καλούν την αποσταθεροποίηση που συνεπάγεται η σχέση με το διαφορετικό.
Ο τουρισμός, π.χ., συνιστά απειλή για τις τοπι­κές κοινωνίες, όταν ο ξένος έναντι αμοιβής, σε μια πορνική οικονομική σχέση, θα χρησιμοποιήσει το κάθε τι δίχως να σχετιστεί. Παράλληλα, όμως, ο τουρίστας είναι ο ξένος που χτυπά την πόρτα και παρέχει την ευκαιρία μιας ουσιαστικής επικοινω­νίας με τη δυνατότητα συμμετοχής του στη ζωή μιας γνήσιας κοινότητας.
Οι «άλλοι», οι «άπιστοι», είναι η ελπίδα του ε-πανευαγγελισμού των Χριστιανών. Εφόσον οι «άλλοι» είναι ζωντανοί αναζητητές, ζητούν αποδείξεις.
Αμφισβητούν κάθε αυτονόητο και ζητούν απο­σαφηνίσεις για τη λειτουργικότητα της όποια: θε­ωρητικής άποψης.
Αναζητούν να αντιστοιχηθούν τα νέα στοιχεία στη μέχρι τούδε εμπειρία τους.
Απαιτούν την ενσαρκωμένη βίωση της κάθε αξίας από αυτούς που τις επαγγέλλονται.
Η ιεραποστολή είναι η φυσική στάση μιας ζω­ντανής χριστιανικής κοινότητας. Στο διάβα τα   αιώνων μέσα στη γενική φθορά των εννοιών η ιεραποστολή, εξαιτίας της στάσης της Δυτικής Εκκλησίας, έγινε θρησκευτικό ισοδύναμο της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού. Το άκρο άωτο της στάσης αυτής βρίσκει εφαρμογή στις Σταυροφορίες  του Μεσαίωνα της Ευρώπης ή στη σύγχρονη Αμερακή,  όπου οι πολιτικές και οικονομικές σκόπιμοτητες  αν:αζητούν θρησκευτικό άλλοθι.
Στην Ορθόδοξη όμως Ανατολή η ιεραποστολή σοδυναμεί με τη διακονία (φροντίδα, υπηρεσία των Χριστιανών στους μη Χριστιανούς αδελφούε τους. Η φροντίδα δε μπορεί να αφορά μόνο του: Χριστιανούς, γιατί κατά το Ευαγγέλιο «αγαθοποιήτε τους άγαθοποιουντας ύμας, ποίον το οφ ελος; Οι εθνικοί γαρ τό ίδιον ποιοΰσιν».
Επομένως η ανάπτυξη φροντίδας στις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες είναι ο μόνος τρόπος να κρατηθεί η αυθεντικότητα της πίστης.
Μια ιεραποστολή που νιώθει απειλημένη από την διαφορετικότητα και θέλει να την καταργήσει κι όχι να την εμπνεύσει, αφορά τους ανασφαλείς εκφραστές της και όχι την αναστάσιμη υπέρβαση της κάθε σπερματικής γνώσης.
Είναι ευλογία η μεταμοντέρνα εποχή με την αμφισβήτηση των πάντων. Σχετικοποιώντας τις αλήθειες δίνει την ευκαιρία της ανάδειξης της Αλήθειας. Οι «μοντέρνοι» της μεταμοντέρνας περιόδου θα γελοιοποιήσουν τους πιστούς, καθώς θα τους ταυτίσουν με το παρελθόν. Όμως οι γνήσιοι φορείς γνήσιων αξιών θα είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να συναντήσουν τους νέους ανθρώπους της μετα-μεταμοντέρνας περιόδου που θα αναζητήσουν τη γνησιότητα για να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους.


Πηγή: Δημήτρης Καραγιάννης, "Ρωγμές και αγγίγματα", εκδ. Αρμός σ.229-235