18/3/2014, Το δισκοπότηρο

"Ευχαριστώ σοι, Κύριε ο Θεός μου 
ότι ουκ απώσω με  τον αμαρτωλόν, 

αλλά κοινωνόν γενέσθαι των αγιασμάτων σου
κατηξίωσας.Ευχαριστώ σοι, ότι με τον ανάξιον μεταλαβείν
των αχράντων  σου και επουρανίων δωρεών
κατηξίωσας.

Αλλά Δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρ ημών αποθανών τε και αναστάς 
και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα  και ζωοποιά σου μυστήρια, 
επ' ευεργεσία και αγιασμώ των ψυχών και των σωμάτων ημών,
δος γενέσθα ταύτα  καμοί
εις ίασιν ψυχής τε και σώματος , 
εις αποτροπήν παντός εναντίου,
εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, 
εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων,
εις πίστιν ακαταίσχυντον,
εις αγάπην ανυπόκριτον,
εις πλησμονήν σοφίας,
εις περιποίησιν των εντολών σου,
εις προσθήκην της θείας σου Χάριτος , 
και της σης βασιλείας οικείωσιν
ίνα , εν τω αγιασμώ σου δι αυτών φυλαττόμενος, 
της σης Χάριτος μνημονεύω δια παντός
και μηκέτι εμαυτώ ζω, 
αλλά σοι, τω  ημετέρω Δεσπότη και Ευεργέτη.

Και ούτω του τήδε βίου απάρας επ'ελπίδι ζωής αιωνίου
εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, 
ένθα ο των καθορώντων του σου προσώπου
το κάλλος το άρρητον.

Συ γαρ εί το όντως εφετόν
και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε ,
Χριστέ ο Θεός ημών, 
και σε υμνεί  πάσα η κτίσις  εις τους αιώνας.  
Αμήν.( Ευχή Ευχαριστίας μετά την θεία Μετάληψη)


Πηγή: http://salograia.blogspot.gr/