17/5/2014, Αποχαιρετισμός, Gabriel Garcia Marquez
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη nick tsourmas στο youtube