6/10/2015, Ποιός είναι; του π. Νίκωνα Κουτσίδη

Ποιός είναι;


Ὁ μεγαλύτερος θεωρητικὸς φυσι­κὸς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ἴσως καὶ ὁ σπουδαιότερος τῶν δύο-τριῶν τελευ­ταίων αἰώνων, εἶναι ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊν­στάιν.

Στὴν ἐφημερίδα ΒΗΜΑ (24/2/2002) ἀναδημοσιεύθηκε συνέντευξη τοῦ διά­σημου αὐτοῦ ἐπιστήμονα, ποὺ εἶχε δοθεῖ τὸ 1930. Σ' αὐτήν, εἶπε ἀνάμεσα στὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ἑξῆς:

-Ἐρώτηση: Δέχεσθε τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

-Ἀπάντηση: Ἀσφαλῶς. Δὲν ἔχω καμμιὰ ἀμφιβολία. Κανένας δὲν μπο­ρεῖ νὰ διαβάσει τὸ Εὐαγγέλιο δίχως νὰ νιώσει τὴν πραγματικὴ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσωπικότητά Του βρίσκεται μέσα σὲ κάθε λέξη. Καμμιὰ ἄλλη διήγηση δὲν εἶναι ἐμπλουτισμένη μὲ τόση ζωή, ὅσο οἱ ἱστορίες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἡ ἐντύπωση ποὺ μᾶς δημιουργοῦν οἱ διάφοροι ἥρωες -πρόσωπα μυθικὰ καὶ ἱστορικά- τῆς ἀνθρωπότητας. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει τὴν αὐθεντικὴ ζωντάνια τοῦ Ἰησοῦ.
 
* * *
 
Ὁ Ἀϊνστάιν ἦταν Ἑβραῖος. Ὁ ἴδιος δήλωνε ὅτι πίστευε στὸ Θεό. Καὶ γι' αὐτὸ ὁ τρόπος ποὺ μιλοῦσε γιὰ τὸν Χριστό, ἦταν πολὺ ἐντυπωσιακός.
 
* * *
 
Πόσοι, ὅμως, ἀπό μᾶς, τοὺς λεγό­μενους Χριστιανούς, θὰ μιλούσαμε γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, μὲ τέτοιο ἐνθουσιασμό;

Γιατί, ὅμως, νὰ μὴν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε;

1. Γιατί δὲν Τὸν γνωρίζουμε καλά. Δὲν φροντίσαμε νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὸς εἶναι δημιουργός τοῦ σύμπα­ντος. Καὶ σωτήρας μας. Καὶ γι' αὐτὸ καὶ λίγο τὸν ἀγαπᾶμε!

2. Γιατί δὲν γνωρίζουμε καλὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι δηλ. ὁ Χριστὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθειά Του (=τὸ πρόσωπό Του!). Νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν δυστυχία τῆς ζωῆς μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ χωρὶς τὸν Χριστό.

3. Γιατί, ὡς ἄνθρωποι, δελεαζόμα­στε ὑπερβολικὰ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν μέριμνα γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους. Χάνουμε ἔτσι ἀπὸ τὸν πνευματικό μας ὁρίζοντα τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
 
* * *
 
Συνεπῶς, εἶναι χρέος μας μὲ τὴν μελέτη καὶ τὴν προσευχὴ νὰ ἐφαρμό­σουμε τὰ λόγια του Κυρίου:

-Μάθετε ἀπὸ μένα ὅτι εἶμαι πράος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιὰ καὶ θὰ βρεῖτε ψυχικὴ ἀνάπαυση (Ματθ. 11,29).Πηγή: π. Νίκων Κουτσίδης, www.agiazoni.gr