17/3/2017, Η Κουκκίτσα, 
του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη

Αποτέλεσμα εικόνας για Μωραιτίδης
...Της πρώταις ημέραις που την έθαψαν, ο παπά-Κονόμος, επί μίαν εβδομάδα δεν ημπορούσε καθόλου να παρηγορηθή. Αυτός οπού επαρηγορούσεν όλους τους θλιμμένους του χωρίου, με τα ωραία και παραμυθητικά βιβλία που τους εδιάβαζεν, δεν ημπορούσε να παύση τους λυγμούς του, οι οποίοι κάθε λίγο του ήρχοντο και έκλαιε σαν το νήπιον οπού το πειράζουν εις το θέλημά του. Δεν ημπορούσαν να σταματήσουν τα δάκρυά τουΕκεί οπού ελειτουργούσεν, εκεί οπού έτρωγεν. Ως ιερεύς και ως πνευματικός πολύ ηγωνίζετο να κρύπτεται από τους ενορίτας του. Αλλά δεν ημπορούσε. Πολλά θέλομεν, αλλά πολλά δεν δυνάμεθα. Εκεί οπού ήρχοντο να τον ίδουν και να τον παρηγορήσουν, εδοκίμαζε να κάμη τον γενναίον, να κρύψη τον πόνον του, και άρχιζε να ψάλλη τότε το: πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα. Αλλά δεν κατώρθωνε....(Συνέχεια...)

10/3/2017, Οι πειρασμοί & οι θλίψεις,
του Αββά Ισαάκ του Σύρου

Αποτέλεσμα εικόνας για φουρτουνιασμένη θάλασσα

Κανείς δεν μπορεί να προκόψει στην αρετή, αν δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. Και πρώτα πρέπει να πιστέψει ότι οι θλίψεις, οι στενοχώριες και γενικά οι πειρασμοί ωφελούν την ψυχή. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να αγαπήσουμε τις θλίψεις.Μην συμβουλευθείς ποτέ κάποιον που δεν έχει την ίδια διαγωγή με σένα, έστω κι αν είναι σοφός. Καλύτερα είναι να ζητήσεις συμβουλή από έναν αγράμματο, αλλά ενάρετο άνθρωπο, παρά από ένα σοφό, αλλά ξένο προς τα Θεία και την αρετή. (Συνέχεια...)
3/3/2017, Να μην προσκυνάμε την ανάπαυση,
του Αγίου Παϊσίου 


 Ὅταν, Γέροντα, λέω: «Τόσο μπορῶ νὰ δουλέψω, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀντοχή μου», ἀπὸ φιλαυτία τὸ λέω;
- Ὅσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει· ὅσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Ἐκτὸς ποὺ διώχνει τὴν μούχλα μὲ τὴν δουλειά, βοηθιέται καὶ πνευματικά.
Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ φθάση νὰ χαίρεται ὁ ἄνθρωπος περισσότερο ἀπὸ τὴν κακοπάθεια παρὰ ἀπὸ τὴν καλοπέραση. Ἂν ξέρατε πῶς ζοῦν μερικὰ γεροντάκια ἐκεῖ στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἀλλὰ καὶ τί χαρὰ νιώθουν! (Συνέχεια...)
24/2/2017, Πρέπει να φοβόμαστε τον Χριστό;
Αγίου ΠορφυρίουΤόν Χριστό νά τόν αἰσθανόμαστε σάν φίλο μας. Εἶναι φίλος μας. Τό βεβαιώνει ὁ ἴδιος, ὅταν λέει: «Ἐσεῖς εἶστε φίλοι μου…» (Ἰω. 15,14). Σάν φίλο νά τόν ἀτενίζομε καί νά τόν πλησιάζομε. Πέφτομε; Ἁμαρτάνομε; Μέ οἰκειότητα, μέ ἀγάπη κι ἐμπιστοσύνη νά τρέχομε κοντά του· ὄχι μέ φόβο ὅτι θά μᾶς τιμωρήσει ἀλλά μέ θάρρος, πού θά μᾶς τό δίδει ἡ αἴσθηση τοῦ φίλου. Νά τοῦ ποῦμε: «Κύριε, τό ἔκανα, ἔπεσα, συγχώρεσέ με». Ἀλλά συγχρόνως νά αἰσθανόμαστε ὅτι μᾶς ἀγαπάει, ὅτι μᾶς δέχεται τρυφερά, μέ ἀγάπη καί μᾶς συγχωρεῖ. Νά μή μᾶς χωρίζει ἀπ’ τόν Χριστό ἡ ἁμαρτία. (Συνέχεια...)
18/2/2017, Η άσκηση του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι να παρίσταται ενώπιον του Θεού,
Γέροντος Αιμιλιανού

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή
Στήνομαι λοιπόν και εγώ όρθιος ενώπιον του Θεού. Και όσο πιο αόρατος είναι για μένα ο Θεός, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει η άσκησίς μου. 
Τι είναι η νηστεία μου; Δεν είναι τίποτε άλλο, παρά απόδειξις ότι παρίσταμαι ενώπιον του Θεού και τον προσδοκώ, χωρίς να περιμένω πότε θα μου χτυπήση την πόρτα· (Συνέχεια...)