31/3/2017, Η δυστυχία της απιστίας,
Αγίου Νικολάου Αχρίδος


Ο Θεός δεν κρύβεται από τον άνθρωπο. Ο αμαρτωλός άνθρωπος κρύβεται από τον Θεό ∙ κρύβεται ώσπου εντελώς να Τον χάσει από την όψη. Όπως γράφει για τους προγόνους των ανθρώπων όταν αμάρτησαν: «Και ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω Παραδείσω το δειλινόν, και εκρύβησαν ο τε Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου» (Γεν. 3, 8)(Συνέχεια..)


25/3/2017, Ευαγγελισμός και Ελλάδα,
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελισμός και Ελλάδα
...Τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας τό ὁποῖο ἀποκαλύφθηκε στή Θεοτόκο εἶναι τό μήνυμα τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας μας ἐν Χριστῷ. Αὐτή ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο εἶναι σημαντική γιά τήν κατανόηση τῆς ἐλευθερίας καί αὐτοδιαθέσεως ἡ ὁποία τηρεῖται εὐλαβικά ὡς ὅρος στή θεμελίωση τῶν συγχρόνων δημοκρατιῶν. Πλασθήκαμε ἀπό τόν Θεό γιά νά εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ζοῦμε σέ κοινωνία μαζί Του, ἐλεύθεροι ἀπό ὅλα ὅσα τραυματίζουν καί καταστρέφουν τή ζωή. (Συνέχεια...)

20/3/2017, Διήγηση για το νόημα του Σταυρού,
του Μητροπολίτη Σουρόζ Αντωνίου


...Μ' ἕνα γρήγορο πόλεμο κατάφερε νὰ περικυκλώσει τοὺς ἀντιπάλους του μέσα στὸ κάστρο τους. Αὐτὸ ποὺ ἀπέμενε, ἂν ἤθελε νὰ κερδίσει μία εὔκολη καὶ ἀποφασιστικὴ νίκη, ἦταν νὰ ἀποκλείσει τὴ μικρὴ πόλη καὶ νὰ περιμένει μέχρις ὅτου ἡ πείνα καὶ ἡ μιζέρια τοὺς σκοτώσουν ἤ διαφορετικά τοὺς ὑποχρεώσουν νὰ παραδοθοῦν. Ὁ πρίγκηπας ὅμως ἦταν Χριστιανὸς καὶ δὲν μποροῦσε οὔτε νὰ διανοηθεῖ πὼς θὰ γινόταν αἴτιος ἑνὸς τέτοιου βασανισμοῦ, μιᾶς τέτοιας κακομεταχείρισης καὶ τοῦ θανάτου τόσων ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς εἶχε δημιουργήσει μὲ ἀγάπη κι ἐλπίδα, κι ἔτσι τοὺς πρόσφερε εἰρήνη, εἰρήνη χωρὶς κανένα ὅρο, εἰρήνη γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ.(Συνέχεια...)

17/3/2017, Η Κουκκίτσα, 
του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη

Αποτέλεσμα εικόνας για Μωραιτίδης
...Της πρώταις ημέραις που την έθαψαν, ο παπά-Κονόμος, επί μίαν εβδομάδα δεν ημπορούσε καθόλου να παρηγορηθή. Αυτός οπού επαρηγορούσεν όλους τους θλιμμένους του χωρίου, με τα ωραία και παραμυθητικά βιβλία που τους εδιάβαζεν, δεν ημπορούσε να παύση τους λυγμούς του, οι οποίοι κάθε λίγο του ήρχοντο και έκλαιε σαν το νήπιον οπού το πειράζουν εις το θέλημά του. Δεν ημπορούσαν να σταματήσουν τα δάκρυά τουΕκεί οπού ελειτουργούσεν, εκεί οπού έτρωγεν. Ως ιερεύς και ως πνευματικός πολύ ηγωνίζετο να κρύπτεται από τους ενορίτας του. Αλλά δεν ημπορούσε. Πολλά θέλομεν, αλλά πολλά δεν δυνάμεθα. Εκεί οπού ήρχοντο να τον ίδουν και να τον παρηγορήσουν, εδοκίμαζε να κάμη τον γενναίον, να κρύψη τον πόνον του, και άρχιζε να ψάλλη τότε το: πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα. Αλλά δεν κατώρθωνε....(Συνέχεια...)

10/3/2017, Οι πειρασμοί & οι θλίψεις,
του Αββά Ισαάκ του Σύρου

Αποτέλεσμα εικόνας για φουρτουνιασμένη θάλασσα

Κανείς δεν μπορεί να προκόψει στην αρετή, αν δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. Και πρώτα πρέπει να πιστέψει ότι οι θλίψεις, οι στενοχώριες και γενικά οι πειρασμοί ωφελούν την ψυχή. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να αγαπήσουμε τις θλίψεις.Μην συμβουλευθείς ποτέ κάποιον που δεν έχει την ίδια διαγωγή με σένα, έστω κι αν είναι σοφός. Καλύτερα είναι να ζητήσεις συμβουλή από έναν αγράμματο, αλλά ενάρετο άνθρωπο, παρά από ένα σοφό, αλλά ξένο προς τα Θεία και την αρετή. (Συνέχεια...)