22/1/2019, Άξιον έστιν Παπανικολάου, Σκήτη Μπουραζέρη Αγίου Όρους