15/4/2020, Μυσταγωγών Σου Κύριε τους μαθητάς

Μυσταγωγών σου Κύριε τους Μαθητάς, εδίδασκες λέγων. 
Ω φίλοι, οράτε, μηδείς υμάς χωρίσει μου φόβος· 
ει γαρ πάσχω, αλλ’ υπέρ του κόσμου· μη ουν σκανδαλίζεσθε εν εμοί· 
ου γαρ ήλθον διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, 
και δούναι την ψυχήν μου, λύτρον υπέρ του κόσμου. 

Ει ουν υμείς φίλοι μου εστε, εμέ μιμείσθε· 
ο θέλων πρώτος είναι, έστω έσχατος, ο δεσπότης, ως ο διάκονος·
 μείνατε εν εμοί, ίνα βότρυν φέρητε· 
εγώ γαρ ειμι της ζωής η άμπελος.