29/8/2020, Ψαλμός Ν' 50, Ἐλέησόν με ὁ Θεός - Νεοελληνική Απόδοση