26/9/2020, Η θέα του Θεού, του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης

 Η θέα του Θεού

[Τοτε ο Μωϋσής του είπε· “δείξε εις εμέ τον εαυτόν σου”. Ο Κυριος απήντησεν· “εγώ θα διέλθω και θα προχωρήσω εμπρός από σε με την θείαν δόξαν μου, θα αναγγείλω και θα ακούσης το όνομά μου “Κυριος είναι ενώπιόν σου”. Εγώ ελεώ εκείνον τον οποίον θέλω να ελεήσω, λυπούμαι και συμπαθώ εκείνον που θέλω να συμπαθήσω, χωρίς κανείς να με υποχρεώνη προς τούτο”. Και ο Θεός εξηκολούθησε· “δεν θα ημπορέσης να ίδης το πρόσωπόν μου· διότι κανείς άνθρωπος δεν ημπορεί να με αντικρύση εις όλην μου την δόξαν και να ζήση”. Και συνέχισεν ο Κυριος· “ιδού τόπος εδώ πλησίον. Στάσου όρθιος επάνω εις αυτόν τον βράχον. Οταν διέρχεται η θεία μου δόξα, θα σε θέσω εις την οπήν του βράχου, θα σκεπάσω με το χέρι μου το πρόσωπόν σου, έως ότου περάσω. Θα αφαιρέσω το χέρι μου από το πρόσωπόν σου και θα με ίδης εκ των όπισθεν, αλλά το πρόσωπόν μου δεν θα το ίδης”.] (Έξοδος 33.20-23)

 


Συνεπώς τώρα ο Μωυσής, που σπεύδει να δει τον Θεό, διδάσκεται πως είναι δυνατό να δει τον Θεό. Το να ακολουθείς δηλαδή τον Θεό, όπου εκείνος πορεύεται, αυτό είναι το να βλέπεις τον Θεό. Γιατί το πέρασμα του δηλώνει την καθοδήγηση του επομένου. Γιατί αυτός που αγνοεί τον δρόμο, δεν μπορεί να βαδίσει με σιγουριά, παρά μόνο αν ακολουθεί αυτόν που προηγείται. Όποιος, λοιπόν, καθοδηγεί, με το να προηγείται, δείχνει τον δρόμο σε αυτόν που ακολουθεί. Και τότε ο επόμενος δεν θα εκτραπεί από τον ίσιο δρόμο, αν θα βλέπει πάντοτε τα νώτα του προηγούμενου. Ενώ εκείνος που κατά την κίνηση παρεκτρέπεται προς τα πλάγια, ή έχει το βλέμμα αντιμέτωπο με τον οδηγό, χαράζει για τον εαυτό του νέα πορεία, όχι αυτή που του υποδεικνύει ο οδηγός. Για αυτό λέγει ο Θεός σε αυτούς  που οδηγεί: "Δεν θα δεις το πρόσωπο μου" (Έξοδος 33,20), που σημαίνει, μην έρχεσαι αντιμέτωπος με τον οδηγό. Γιατί ο δρόμος θα είναι οπωσδήποτε αντίθετος. Επειδή το αγαθό δεν αντιβαίνει στο αγαθό, αλλά ακολουθεί. Κι αυτό που νοείται ως αντίθετο προς το αγαθό, γίνεται αντιμέτωπο. Επειδή το κακό βλέπει αντίθετα προς την αρετή. Η αρετή όμως δεν μπορεί να έλθει αντιμέτωπος με την αρετή. Ο Μωυσής, λοιπόν, δεν βλέπει κατά πρόσωπο τον Θεό, αλλά βλέπει τα νώτα του. Γιατί εκείνος που θα κοιτάξει τα αντίθετα, δεν θα ζήσει, όπως βεβαιώνει ο θείος λόγος, όταν λέγει ότι "κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Κυρίου σ' όλη τη δόξα του και να ζήσει" (Έξοδος 33,20)

Βλέπεις πόσο σπουδαίο είναι το να μάθεις να ακολουθείς το Θεό; Γιατί ο Μωυσής, μετά από εκείνες τις υψηλές αναβάσεις και τις φοβερές και όλο δόξα θεοφάνειες, προς το τέλος περίπου της ζωής του, μόλις αξιώνεται αυτής της δωρεάς, αφού έμαθε να ακολουθεί το Θεό. Και για εκείνον που ακολουθεί έτσι το Θεό, κανένα πλέον από τα βδελύγματα του κακού δεν έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση.

 

 

Πηγή: Αγ. Γρηγόριος Νύσσης . Εις τον βιον του Μωυσέως