13/1/2021, Άγιον Ποτήριον & μολυσματικότητα, π. Αθανάσιος Μυτηλιναίος