12/7/2021, Κυριακή Γ' Ματθαίου, Η πρόνοια του Θεού, π. Ανανίας Κουστένης