19/8/2021, Η μελέτη του Ευαγγελίου, Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ

 Η μελέτη του Ευαγγελίου


Ὅταν μελετᾶς τὸ Εὐαγγέλιο, μὴ ζητᾶς ἀπόλαυση, μὴ ζητᾶς ἔξαρση, μὴ ζητᾶς περίλαμπρες σκέψεις. Ζήτα νὰ δεῖς τὴν ἀλάθητη ἁγία Ἀλήθεια.
Μὴν ἀρκεῖσαι στὴν ἄκαρπη μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου. Μελέτα τὸ ἔμπρακτα. Ἀγωνίσου νὰ ἐκπληρώνεις τὶς ἐντολές του. Σὰν Βιβλίο τῆς ζωῆς, μελέτα τὸ μὲ τὴ ζωή σου.
Μὴ νομίζεις ὅτι χωρὶς λόγο τὸ πιὸ ἱερὸ βιβλίο, τὸ Τετραευάγγελο, ἀρχίζει μὲ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο καὶ τελειώνει μὲ τὸ κατὰ Ἰωάννη. Ὁ Ματθαῖος μᾶς διδάσκει περισσότερο τὸ πῶς νὰ ἐκπληρώνουμε τὸ θεῖο θέλημα, καὶ οἱ διδαχὲς του ταιριάζουν σ’ ἐκείνους ποὺ ἀρχίζουν νὰ βαδίζουν στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰωάννης ἀναφέρεται περισσότερο στὸ τρόπο τῆς ἑνώσεως τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἀνακαινισμένο ἀπὸ τὶς ἐντολὲς ἄνθρωπο. Αὐτὴ τὴν ἕνωση τὴν κατορθώνουν ὅσοι ἔχουν προχωρήσει στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ.
Ἀνοίγοντας τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, νὰ θυμᾶσαι ὅτι αὐτὸ θὰ καθορίσει τὴν αἰώνια κατάστασή σου. Ὅλοι θὰ κριθοῦμε σύμφωνα μ’ αὐτὸ καὶ εἴτε θὰ σωθοῦμε εἴτε θὰ κολαστοῦμε αἰώνια. «Αὐτὸς ποὺ μὲ ἀπορρίπτει», λέει ὁ Κύριος, «καὶ δὲν δέχεται τὰ λόγια μου, σ’ αὐτὰ θὰ βρεῖ Ἐκεῖνον ποὺ θὰ τὸν δικάσει· ὁ Λόγος ποὺ κήρυξα, αὐτὸς θὰ τὸν κρίνει τὴν ἔσχατη ἡμέρα».
Ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε τὸ θέλημά Του σὲ τοῦτο τὸν τιποτένιο κόκκο σκόνης ποὺ λέγεται ἄνθρωπος! Τὸ βιβλίο, ὅπου εἶναι καταγραμμένο τὰ πανάγιο καὶ σωτήριο θέλημά Του, βρίσκεται στὰ χέρια σου. Μπορεῖς εἴτε νὰ δεχθεῖς εἴτε νὰ ἀπορρίψεις τὸ θέλημα τοῦ Πλάστη καὶ Σωτήρα σου. Ἀπὸ σένα τὸν ἴδιο ἐξαρτᾶται εἴτε ἡ αἰώνια ζωή σου εἴτε ὁ αἰώνιος θάνατός σου, Ἀναλογίσου, λοιπόν, πόση προσοχὴ καὶ πόση σύνεση πρέπει νὰ δείξεις. Μὴν παίζεις μὲ τὴν αἰωνιότητα!
Μὲ συντριμμένο πνεῦμα νὰ προσεύχεσαι στὸν Κύριο, γιὰ νὰ σοῦ ἀνοίξει τὰ μάτια, νὰ δεῖς τὰ θαύματα ποὺ κρύβονται στὸ νόμο Του, στὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀνοίγει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς καὶ ἐπιτελεῖ θαυμαστὰ τὴ θεραπεία της ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Οἱ θεραπεῖες τῶν σωμάτων, ποὺ ἐπιτελοῦσε ὁ Κύριος, ἦταν ἁπλῶς εἰκονισμοὶ καὶ ἀποδείξεις τῶν θεραπειῶν τῶν ψυχῶν, ἀποδείξεις ἀναγκαῖες γιὰ τοὺς σαρκικοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν τυφλωμένο ἀπὸ τὴ φιληδονία νοῦ.
Διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο μὲ μεγάλη εὐλάβεια καὶ προσοχή. Κανένα χωρίο του μὴ θεωρήσεις ἀσήμαντο, κανένα χωρίο του μὴν παρατρέξεις ἀνεξέταστα. Κάθε γιώτα τοῦ Εὐαγγελίου ἀκτινοβολεῖ ζωή. Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴ ζωὴ εἶναι θάνατος.
Διαβάζοντας γιὰ τοὺς λεπρούς, τοὺς παράλυτους, τοὺς τυφλούς, τοὺς χωλοὺς καὶ τοὺς δαιμονισμένους, ποὺ θεράπευε ὁ Κύριος, νὰ συλλογίζεσαι πὼς ἡ ψυχή σου, καταπληγωμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ αἰχμαλωτισμένη ἀπὸ τοὺς δαίμονες, μοιάζει σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀρρώστους, Νὰ διδαχτεῖς ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τὴν πίστη τους. Ὁ Κύριος θὰ κάνει καλὰ κι ἐσένα, ἂν μὲ πίστη, ὅπως ἐκεῖνοι, Τὸν ἱκετεύεις ἀκατάπαυστα γιὰ τὴ θεραπεία σου.
Γιὰ ν’ ἀξιωθεῖς νὰ λάβεις τὴν ἴαση, πρέπει ν’ ἀποκτήσεις κατάλληλη ψυχικὴ διάθεση. Τὴν ἴαση λαβαίνουν ὅσοι ἔχουν ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητάς τους καὶ παίρνουν ἀπόφαση νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν. Ὁ Σωτήρας εἶναι ἄχρηστος στοὺς ὑπερήφανους δικαίους, στὴν πραγματικότητα ἁμαρτωλούς, ποὺ δὲν βλέπουν τὴν ἁμαρτωλότητά τους.
Τὸ νὰ δεῖ κανεὶς τὴν ἁμαρτωλότητα, τὴν πτώση ὅλου του ἀνθρώπινου γένους, εἶναι ἰδιαίτερο χάρισμα τοῦ Θεοῦ. Ζήτησέ Του αὐτὸ τὸ χάρισμα, καί, ὅταν τὸ λάβεις, θὰ σοῦ γίνει πολὺ περισσότερο κατανοητὸ τὸ βιβλίο τοῦ οὐράνιου Γιατροῦ, τὸ Εὐαγγέλιο.
Προσπάθησε νὰ κάνεις οἰκεῖο στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά σου τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂς πλέει ὁ νοῦς σου μέσα του, ἂς ζεῖ μέσα του. Ἔτσι πιὸ εὔκολα ὅλη σου ἡ δραστηριότητα θὰ γίνει εὐαγγελική. Αὐτὸ μπορεῖ ὁ καθένας νὰ τὸ πετύχει μὲ τὴν ἀκατάπαυστη ἐντρύφηση στὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν εὐλαβικὴ μελέτη του.
Ὁ Ὅσιος Παχώμιος ὁ Μέγας, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ὀνομαστοὺς ἀρχαίους πατέρες, γνώριζε ἀπ’ ἔξω τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔπειτα ἀπὸ θεία ἀποκάλυψη, μάλιστα, παρακινοῦσε καὶ τοὺς μαθητές του νὰ τὸ μαθαίνουν. Ἔτσι τὸ Εὐαγγέλιο τοὺς συντρόφευε καὶ τοὺς χειραγωγοῦσε παντοῦ καὶ πάντα.
Γιατί, ἄραγε, οἱ σύγχρονοι χριστιανοὶ παιδαγωγοὶ δὲν στολίζουν τὸ νοῦ τῶν ἀθώων μικρῶν παιδιῶν μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀντὶ νὰ τὸ γεμίζουν μὲ τοὺς μύθους τοῦ Αἰσώπου καὶ ἄλλες μάταιες γνώσεις;
Τί εὐτυχία, τί πλοῦτος ἡ ἀπομνημόνευση τοῦ Εὐαγγελίου! Δὲν ἔχουμε, βλέπετε, τὴ δυνατότητα νὰ προβλέπουμε τὶς μεταλλαγὲς τῶν βιοτικῶν μας συνθηκῶν καὶ τὶς συμφορὲς ποὺ θὰ μᾶς βροῦν στὴ διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας. Ἔτσι, τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἔχει ἀποθηκευθεῖ στὴ μνήμη, μελετᾶται ἀπὸ τὸν τυφλό, ἀκολουθεῖ τὸν κατάδικο στὴ φυλακή, συνομιλεῖ μὲ τὸν ἀγρότη στὸ χωράφι, νουθετεῖ τὸν δικαστὴ στὸ δικαστήριο, χειραγωγεῖ τὸν ἔμπορο στὴν ἀγορά, παρηγορεῖ τὸν ἄρρωστο στὸν καιρὸ τῆς κουραστικῆς ἀϋπνίας καὶ τῆς βαριᾶς μοναξιᾶς του.
Μὴν ἀποτολμήσεις, πάντως, νὰ ἐξηγήσεις μόνος σου τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ ἄλλα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ γράφτηκαν ἀπὸ τοὺς προφῆτες καὶ τοὺς ἀποστόλους ὄχι αὐθαίρετα ἀλλὰ μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄν, λοιπόν, δὲν γράφτηκαν αὐθαίρετα, δὲν εἶναι ἀλόγιστο τὸ νὰ ἑρμηνεύονται αὐθαίρετα;
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔγραφε μέσω τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἀποστόλων τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἑρμήνευσε μέσω τῶν ἁγίων πατέρων. Τόσο ἡ δυνατότητα καταγραφῆς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ὅσο καὶ ἡ δυνατότητα ἑρμηνείας του ἀποτελοῦν δῶρα, χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ καὶ μόνο δέχεται ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Αὐτὸ καὶ μόνο δέχονται τὰ γνήσια παιδιά της. Ὅποιος ἑρμηνεύει τὴ Γραφὴ αὐθαίρετα, ἀπορρίπτει τὴν ἅγιοπνευματικη ἑρμηνεία της ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρες. Καὶ ὅποιος ἀπορρίπτει τὴν ἅγιοπνευματικη ἑρμηνεία τῆς Γραφῆς, ἀναμφίβολα ἀπορρίπτει καὶ τὴν ἴδια τὴ Γραφή. Καὶ καταντᾶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι λόγος σωτηρίας, νὰ γίνεται γιὰ τοὺς αὐθαίρετους ἑρμηνευτὲς τοῦ θανάσιμο δίστομο ξίφος, μὲ τὸ ὁποῖο θανατώνουν οἱ ἴδιοι τὶς ψυχές τους, ὁδηγώντας τὲς στὴν αἰώνια καταστροφή. «Σὲ ποιὸν θὰ ρίξω τὸ βλέμμα μου, παρὰ στὸν ἄνθρωπο τὸν ταπεινό, τὸν ἥσυχο, ποῦ τρέμει τὰ λόγιά μου;», λέει ὁ Κύριος. Τέτοιος νὰ εἶσαι μπροστὰ στὸ Κύριο καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, ὅπου Ἐκεῖνος βρίσκεται.
Ἄφησε τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή σου, ἄφησε τὴ γήινη ἐμπάθεια καὶ φιληδονία. Ἀπαρνήσου τὴ ζωή σου, δηλαδὴ τὸν ἐγωισμό σου, καὶ τότε θὰ μπορέσεις νὰ προσεγγίσεις καὶ νὰ κατανοήσεις τὸ Εὐαγγέλιο. «Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὴ ζωή του, θὰ τὴ χάσει», λέει ὁ Κύριος. «Αὐτός, ὅμως, ποὺ τὴ ζωή του δὲν τὴ λογαριάζει ὅσο κρατάει αὐτὸς ὁ κόσμος, θὰ τὴ φυλάξει γιὰ τὴν αἰώνια ζωή». Γι’ αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν εἶναι ἀποφασισμένος νὰ τὸν ἀπαρνηθεῖ, τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι κλειστό. Τὸ διαβάζει, ἀλλὰ ὁ λόγος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος παραμένει γιὰ τὴ ψυχὴ του ἕνα ἀδιαπέραστο παραπέτασμα.
Ὅταν ὁ Κύριος ἦταν στὴ γῆ μὲ τὸ πανάγιο ἀνθρώπινο σῶμα Του, πολλοὶ Τὸν ἔβλεπαν καὶ συνάμα δὲν Τὸν ἔβλεπαν. Τί ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν βλέπει μὲ τὰ σωματικὰ μάτια, ὅπως ὅλα τὰ ζῶα, δὲν βλέπει ὅμως μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά; Ὑπάρχουν καὶ σήμερα πολλοὶ ποὺ διαβάζουν τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ τὸ ἀγνοοῦν ἐντελῶς, σὰν νὰ μὴν τὸ διάβασαν ποτέ.
Τὸ Εὐαγγέλιο διαβάζεται σωστὰ μόνο ἀπὸ τὸν καθαρὸ νοῦ καί, ὅπως εἶπε ὁ Ὅσιος Μάρκος ὁ ἀσκητής, κατανοεῖται ἀνάλογα μὲ τὴν προθυμία καὶ τὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν. Ὡστόσο, ἡ ἀκριβὴς καὶ τέλεια γνώση τοῦ Εὐαγγελίου δὲν μπορεῖ ν’ ἀποκτηθεῖ μὲ τὴ δική μας προσπάθεια· εἶναι χάρισμα τοῦ Χριστοῦ.
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀφοῦ κατοικήσει μέσα στὸν ἀληθινὸ καὶ πιστὸ διάκονό Του, τὸν κάνει τέλειο μελετητὴ καὶ ἀκριβῆ τηρητὴ τοῦ Εὐαγγελίου.
Στὸ Εὐαγγέλιο ἀπεικονίζονται τὰ χαρακτηριστικά τοῦ νέου ἀνθρώπου, τοῦ Κυρίου, ποὺ προέρχεται ἀπὀ τὸν οὐρανὸ καὶ ποὺ εἶναι Θεὸς «κατὰ φύσιν». Τὸ ἅγιο γένος Του, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν σ’ Αὐτὸν καὶ ὁμοιώνονται μ’ Αὐτόν, τοὺς κάνει θεοὺς «κατὰ χάριν».
Ἐσεῖς ποὺ κυλιέστε στὰ βρωμερὰ βαλτονέρια τῶν ἁμαρτιῶν καὶ βρίσκετε ἐκεῖ εὐχαρίστηση, σηκῶστε τὰ κεφάλιά σας καὶ κοιτάξτε τὸν καθαρὸ οὐρανό· ἐκεῖ εἶναι ἡ θέση σας! Ὁ Θεὸς σᾶς δίνει τόση ἄξια, σᾶς κάνει θεούς. Κι ἐσεῖς, ἀπορρίπτοντας αὐτὴ τὴν ἀξία, κατεβάζετε τὸν ἑαυτό σας στὴν τάξη τῶν ζώων, καὶ μάλιστα τῶν πιὸ ἀκάθαρτων. Συνέλθετε! Βγεῖτε ἀπὸ τὸν βρωμερὸ βάλτο. Λουστεῖτε μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας. Καθαριστεῖτε μὲ τὴν Ἐξομολόγηση. Στολιστεῖτε μὲ τὴν κατάνυξη. Σηκωθεῖτε ἀπὸ τὴ γῆ. Ἀνεβεῖτε στὸν οὐρανό. Ἐκεῖ θὰ σᾶς ὁδηγήσει τὸ Εὐαγγέλιο. «Ὅσο ἔχετε τὸ φῶς», δηλαδὴ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπου εἶναι κρυμμένος ὁ Χριστός, «πιστεύετε στὸ φῶς, γιὰ νὰ γίνετε παιδιὰ τοῦ φωτός».
 
Πηγή: Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov, agiazoni.gr