28/9/2021, Σώζονται οι αλλόδοξοι, π. Αντώνιος Ρωμαίος