2/1/2021, Την χείρα σου την αψαμένην, Δοξαστικό Θ' Ώρας Θεοφανείων