11/3/2022, Η Πλατυτέρα των Ουρανών - Δεν είσαι μόνος