22/3/2022, Μή αποστρέψης το πρόσωπον Σου από του παιδός σου