17/1/2023, Αινείτε εκ των Ουρανών - π. Δοσίθεος Τατάρνης