12/3/2024, Της μέτανοιας άνοιξον μοι πύλας Ζωοδότα