16/11/2018, Νικόλαος ο Αποδημητής


Νικόλαος ο Αποδημητής

S.Nicola.Pell.JPG
Νικόλαος o εν Trani. Λεγόμενος και Νικόλαος ο Αποδημητής. Όσιος. Εγεννήθη εις Ελλάδα, παρά το Στείρι, και ετελεύτησεν εις Trani (Ιταλία) την 2αν Ιουνίου 1094.
     Κατά την παράδοσιν, έδωσε θαυματουργικά σημεία ήδη εκ παιδικής ηλικίας και κατόπιν οράματος, έλαβε την συνήθειαν να απαγγέλη μεγαλοφώνως την επίκλησιν «Κύριε, ελέησον». Θεωρηθείς δια τούτο ως μανιακός, εξεδιώχθη της οικίας και είτα παρεδόθη εις τους μοναχούς της μονής του Οσίου Λουκά, διερχόμενος εκ πολλών δοκιμασιών. Αφού διήνυσεν έτη τινά εν μονώσει, διέσχισε θαυματουργικώς την θάλασσαν, ήλθεν εις Puglia, μετέβη εις Υδρούντα (Οτράντο), Τάραντα και τέλος εις Trani, όπου εκοιμήθη εν Κυρίω ολίγας ημέρας μετά την άφιξίν του. Δια τα πολλά του θαύματα, ο Ρώμης Ουρβανός Β’ το 1098 τον ανεκήρυξεν Άγιον. Κύριος προστάτης της πόλεως Trani, εορτάζεται την 2αν Ιουνίου.


Πηγή: Θρησκευτική και Ηθική εγκυκλοπαίδεια