30/4/2020, Πάσχα στο Νησί της Αποκάλυψης - Ιερά Μονοπάτια