19/5/2020, Η παραβολή του Ασώτου - Κινούμενα Σχέδια