1/4/2024, Από το πένθος στο Φώς, Σωτήριος Δεσπότης