Ερώτηση: Πιστεύετε ότι χρειάζεται κά­ποιος να σταυρωθεί, να σταυρώνεται καθημερινά μέσα στο γάμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ιστορία περιμένοντας την ανάσταση του ή προς το τέλος της ζωής, στη μετά θάνατον ζωή;

Απάντηση: Εγώ θα ήθελα να μεταθέσω λίγο το κέντρο βάρους της ενδιαφέρουσας ερωτήσεώς σας, από το πότε έρχεται ή ανάσταση στο πώς νοούμε τη Σταύρωση. Θα πάω πιο πριν, διότι η εμπειρία μου είναι ότι γίνεται πολύ κακή χρήση της έννοιας και του όρου της Σταυρώσεως και του Σταυρού μέσα στις οικογένειες. (Περισσότερα...)


Για να καταλάβουμε τί είναι ο επίσκοπος, δηλαδή τί είναι ιερωσύνη, τί σημαίνει κλήρος και τί σημαίνει λαός, πρέπει να ξαναδούμε λίγο τί είναι αυτό που γίνε­ται στη θεία Ευχαριστία.
Κάθε Κυριακή, όταν πηγαίνουμε στή θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στή θεία Ευχαριστία γιά νά τελέσουμε τήν πράξη πού μάς παρέδωσε ό Χριστός νά έπαναλαμβάνομε, μιά πράξη πού τήν τέλεσε ό ίδιος στόν Μυστικό Δείπνο ώς μία ευχαριστία πρός τόν Πατέρα καί τήν διευκρίνισε μέ τήν αρχιερατική του προσευχή, όπως διασώζεται στό Κατά Ίωάννην ευαγγέλιο. Ή διαφορά τής θείας Ευχαριστίας από τόν Μυστικό Δείπνο είναι ότι έν τώ μεταξύ έχει μεσολαβήσει ή Ανάσταση καί ή Ανάληψη. Γι' αυτό στή θεία Λειτουργία όλες οί προσευχές απευθύνονται πρός τόν Πατέρα. Δέν απευθύνονται πρός τόν Υίό, αφοϋ ό Υίός είναι πού ανάγει τή δημιουρ­γία στόν Πατέρα. (Ή μόνη προσευχή πού είναι πρός τόν Χριστό στή θεία Λειτουρ­γία είναι ή προσευχή τοϋ ιερέα, κατά τή διάρκεια τοϋ χερουβικοϋ ύμνου, μέ τήν όποία ζητάει από τόν Χριστό τή δύναμη νά τελέσει τήν Ευχαριστία έν όνόματί του). (Περισσότερα...)
Χριστιανοί γαρ ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεσι διακεκριμένοι τών λοιπών εισίν ανθρώπων
(Προς Διόγνητον επιστολή)

Η μεταμοντέρνα περίοδος της ιστορίας έχει ξεκι­νήσει ήδη για την ανθρωπότητα.
Πρόκειται για μια τεράστια φωτιά που έχει α­πλωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της γης και τείνει να απλωθεί στο σύνολο της.
Ως κυρίαρχα στοιχεία σημαίνονται: Η εξαφάνιση των αποστάσεων με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς και με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινω­νίας. Το τέλος των συνόρων μεταξύ των κρατών και των ορίων μεταξύ των πολιτισμών που επιβάλ­λεται μέσα από την κυριαρχία των πολυεθνικών ε­ταιρειών οι οποίες επιζητούν το κέρδος, μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.(Περισσότερα...)