4/12/2018, Η Θεία Ευχαριστία... επιβάλλεται να μένει εκτός οιασδήποτε εκκλησιαστικής διενέξεως,
του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου

Αποτέλεσμα εικόνας για αμνός Λειτουργία
Προσφιλέστατε έν Χριστώ Αγιε Αδελφέ καί Συλλειτουργέ,
«Περίλυπος έστιν ή ψυχή μου». Πόνος βαθύς, ανησυχία καί αμηχανία συνέχουν καί ήμάς, καθώς παρακολουθοΰμεν τάς έξελίξεις περί  τό  Ουκρανικόν, μετά  τάς  αποφάσεις  τού  Οικουμενικού
Πατριαρχείου (11.10.2018) καί τής Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Ρωσίας (15.10.2018), τάς οποίας καταγράφετε εις την από 29ης Οκτωβρίου 2018 Ύμετέραν έπιστολήν.Δυστυχώς έπαληθεύονται οί φόβοι ήμών, οί διατυπωθέντες πρός τήν αντιπροσωπείαν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου (30 Ιουλίου 2018), ότι δηλαδή ή σχεδιαζομένη κατά τήν παρούσαν χρονικήν περίοδον χορήγησις αύτοκεφαλίας εις τήν Ουκρανίαν θά είναι «πορεία είς ναρκοπέδιον» μέ όδυνηράς δι’ όλους παρενεργείας. (Συνέχεια...)29/11/2018, Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος
(κήρυγμα του πατέρα Ανανία Κουστένη)

Αποτέλεσμα εικόνας για άγιος ανδρέας
Στις 30 του Νοεμβρίου, έχομε τον πολύ αγαπημένο μας άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Ήταν από τη Γαλιλαία, αδελφός του αποστόλου και πρωτοκορυφαίου Πέτρου, γυιοί και οι δύο του Ιωνά, ψαράδες το επάγγελμα και μαθηταί του αγίου Ιωάννου του Προ-δρόμου. και ακολούθησαν τον Κύριο, πρώτος ο Ανδρέας εκλήθη απ' τον Χριστό, έξ ου και Πρωτόκλητος, μαζί με τον ευαγγελιστή Ιωάννη, και υστέρα ο Ανδρέας έφερε και τον αδελφό του, τον Πέτρο. Είχε καλή θέση στη δωδεκάδα των αποστόλων ο άγιος Ανδρέας. Ήτο υπαρχηγός. Σπουδαίος και σημαντικός. Γεμάτος Θεία χάρη. Σε πολλά σημεία της Θείας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, αναφέρεται το όνομά του και η δράση του.  (Συνέχεια...)24/11/2018, Δος του να πιεί

Ο στρατηγός Σιξισμπέρ Ουγκώ, πατέρας του μεγάλου γνωστού συγγραφέως, κάποια νύχτα, στ’ άλογο καβάλα, περνούσε απ’ το πεδίο της μάχης. Για μια στιγμή ακούει βογγητά. Ένας στρατιώτης του εχθρού, βαριά πληγωμένος ζητούσε λίγο νερό να σβήσει την δίψα του. Ο στρατηγός βγάζει το παγούρι από τη μέση του και απευθυνόμενος στον υπασπιστή του λέγει: «Δος του να πιεί». Την ώρα που ο υπασπιστής έσκυψε να του προσφέρει νερό, ο τραυματίας σημάδεψε με το περίστροφο τον στρατηγό και πυροβόλησε ανεπιτυχώς. Μα και μετά τον πυροβολισμό ο στρατηγός επανέλαβε και πάλιν: «Δος του να πιεί». (Συνέχεια...)


20/11/2018, Τα εισόδια της Θεοτόκου,
π. Αλέξανδρος Σμέμαν

...Το νόημα όλων αυτών των γεγονότων, των λέξεων και των σκέψεων είναι απλό: από τώρα και στο εξής ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ναός. Ούτε πέτρινος, ούτε θυσιαστήριο, αλλά ο άνθρωπος – η ψυχή του, το σώμα του και η ζωή του – γίνεται η ιερή και θεία καρδιά του κόσμου, τα «άγια των αγίων». Ο ένας ναός, η Παναγία – ζων και ανθρώπινος – οδηγείται σ’ έναν άλλο ναό φτιαγμένο από πέτρα, και ολοκληρώνει έτσι εκ των ένδον τη σημασία και το νόημά του.(Συνέχεια...)16/11/2018, Νικόλαος ο Αποδημητής

S.Nicola.Pell.JPG
Κατά την παράδοσιν, έδωσε θαυματουργικά σημεία ήδη εκ παιδικής ηλικίας και κατόπιν οράματος, έλαβε την συνήθειαν να απαγγέλη μεγαλοφώνως την επίκλησιν «Κύριε, ελέησον». Θεωρηθείς δια τούτο ως μανιακός, εξεδιώχθη της οικίας και είτα παρεδόθη εις τους μοναχούς της μονής του Οσίου Λουκά, διερχόμενος εκ πολλών δοκιμασιών. Αφού διήνυσεν έτη τινά εν μονώσει, διέσχισε θαυματουργικώς την θάλασσαν, ήλθεν εις Puglia, μετέβη εις Υδρούντα (Οτράντο), Τάραντα και τέλος ειςTrani, όπου εκοιμήθη εν Κυρίω ολίγας ημέρας μετά την άφιξίν του(Συνέχεια...)